Advies omtrent de Participatiewet

Oreon als sociaal-medisch expert

Inwoners van uw gemeente hebben de mogelijkheid om voor bijzondere noodzakelijke kosten bijstand aan te vragen. Soms is daarbij sprake van een medische oorzaak. Inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet, Ioaw of Ioaz hebben te maken met een arbeids- en/of re-integratieverplichting. Het is nodig om te weten welke mogelijkheden zij bij het vinden van werk of participatie hebben om reële doelen te kunnen stellen en om de juiste besluiten te nemen over verplichtingen en ontheffingen. Daarom moet er een beeld zijn van de mate waarin iemand fysiek en/of psychisch belast kan worden. 

Onze arts onderzoekt de medische belastbaarheid en geeft een objectief overzicht van mogelijkheden en beperkingen. Mochten er mogelijkheden tot werk zijn, dan wordt onze arbeidsdeskundige betrokken om specifiek te adviseren over welke concrete stappen naar werk gezet kunnen worden: hetzij in de vorm van directe bemiddeling, hetzij middels een traject of vrijwilligerswerk.

Kom in contact met Oreon

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

Samenvatting

Oreon adviseert gemeenten op het gebied van de Participatiewet, zowel ten aanzien van aanvragen die niet-gericht zijn op re-integratie, als op re-integratie:

  • aanvragen bijzondere bijstand
  • verplichtingen, ontheffingen en voorzieningen ingevolge de Participatiewet en aanverwante wetgeving (zoals bijvoorbeeld IOAW, IOAZ) 
  • arbeidsdeskundige onderzoeken in het kader van de Individuele Studietoeslag (PW)

Medisch advies bijzondere bijstand

Het doel van een medisch advies bijzondere bijstand is, door middel van een onderzoek, vast te stellen of de aangevraagde voorziening noodzakelijk is.
Het medisch onderzoek richt zich dan ook op de vraag of de kosten strikt medisch noodzakelijk zijn. Ook kan het voorkomen dat een claimgericht medisch advies wordt opgevraagd om te beoordelen of er sprake is van zeer dringende redenen om, in afwijking van de uitgangspunten van de wet, toch bijzondere bijstand te verlenen.

Belastbaarheidsonderzoeken

Een adviserend arts kan ingeschakeld worden voor een specifiek onderzoek ter ondersteuning van en advisering over de functionele en arbeidsmogelijkheden. De arts verricht altijd een integraal medisch onderzoek en een sociaal onderzoek. Op basis van observatie, onderzoek, kennis en brede ervaring beoordeelt de arts de belastbaarheid en maakt een vertaalslag naar beperkingen en mogelijkheden (FML). Dit levert een waardevolle bijdrage aan de beoordeling voor participatie van een trajectdeelnemer op grond van de Participatiewet.

Medisch onderzoek Participatiewet

Op grond van de Participatiewet dient naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te worden aanvaard of gebruik te worden gemaakt van een aangeboden voorziening. Indien er sprake is van een beperking die belemmerend zou kunnen zijn voor participatie of werk, dan kunt u de medische, ergonomische en/of arbeidskundige situatie laten objectiveren via een onafhankelijk deskundig advies van Oreon. 

Arbeidsdeskundig onderzoek

Naar aanleiding van een medisch advies kan er een aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd worden.  Hierbij onderzoekt de arts de belastbaarheid en de aanwezige mogelijkheden in participatie of werk, rekening houdend met de vastgestelde beperkingen.  

Verzuimcontrole

Bij hulpvragers die in het kader van de Participatiewet deelnemen aan een verplichte activiteit en zich ziekmelden, kunt u een controleur van Oreon verzoeken om een huisbezoek af te leggen. Als u deze voor 10:00 uur aanvraagt, voeren wij dezelfde dag nog een huisbezoek uit. 

Kom in contact met Oreon

Stel vrijblijvend uw vraag